Thứ sáu, 22/05/2020 16:21 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 21/05/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 404/QĐ-LHHVN ngày 19/5/2020 về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực được thành lập theo Quyết định số 684/QĐ-LHH ngày 29/5/2006 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-520 cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 27/4/2012 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 780

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)