Thứ năm, 10/06/2021 14:29 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ tiêu tán và giảm năng lượng sóng chống xói lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long; Mã số nhiệm vụ: KC09.08.16/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ tiêu tán và giảm năng lượng sóng chống xói lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long;

Mã số nhiệm vụ: KC09.08.16/20

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình):  Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển. Mã số chương trình: KC.09/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện được công nghệ tiêu tán giảm năng lượng sóng chống xói lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long.

 Mục tiêu cụ thể:

-   Cập nhật số liệu mới để đánh giá được thực trạng, xu thế biến động, cơ chế, nguyên nhân xói lở, bồi tụ và các giải pháp bảo vệ bờ biển đồng bằng sông Cửu Long.

-   Đưa ra được các dạng công nghệ tiêu tán, hấp thụ và giảm năng lượng sóng phục vụ bảo vệ, chống xói lở bờ, khôi phục rừng ngập mặn cho bờ biển đồng bằng sông Cửu Long.

-   Triển khai, ứng dụng 01 mô hình đã nghiên cứu cho vùng bờ biển phía Tây và 01 mô hình phía Đông đồng bằng sông Cửu Long.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Trần Văn Thái

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Thủy Công

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            7450  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               7450  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0        triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 9/2017

Kết thúc: 8/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 40 tháng, từ  tháng 09 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Trần Văn Thái

Chủ nhiệm đề tài

Viện Thủy Công

2

ThS. Nguyễn Hải Hà

Thư ký đề tài

Viện Thủy Công

3

PGS.TS Hoàng Phó Uyên

Tham gia

Viện Thủy Công

4

PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ

Tham gia

Viện Thủy Công

5

PGS.TS Hoàng Văn Huân

Tham gia

Viện kỹ thuật Biển

6

PGS.TS Trương Văn Bốn

Tham gia

Phòng TN Trọng điểm Quốc gia về động lực sông biển

7

ThS. Phan Đình Tuấn

Tham gia

Viện Thủy Công

8

ThS. Phạm Đức Hưng

Tham gia

Viện Thủy Công

9

ThS. Nguyễn Thanh Tâm

Tham gia

Viện Thủy Công

10

ThS. Nguyễn Duy Ngọc

Tham gia

Viện Thủy Công


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN mã số nhiệm vụ: KC09.08.16/20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN mã số nhiệm vụ: KC09.08.16/20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1346

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)