Sáng 30/1, Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức gặp mặt các cán bộ, viên chức và người lao động của Viện nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020 với chương trình “Chào Xuân Canh Tý 2020”.
Sáng 16/01/2020 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức buổi Gặp mặt cán bộ hưu trí, mừng xuân Canh Tý 2020.
Ngày 09/01/2020, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tổng kết công tác năm 2019, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định: “Quan điểm của Hà Tĩnh là lấy KH&CN gắn với đổi mới sáng tạo để cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành nền kinh tế tri thức…”.
Chủ trương, đường lối xuyên suốt đó phải biến thành chính sách, công trình nghiên cứu, ứng dụng cụ thể với sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành chứ không riêng ngành khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt là những ngành hoạch định về chính sách kinh tế. Ngành KH&CN phải đi đầu tạo điều kiện, cơ hội cho những ý tưởng, sáng kiến mới, truyền đi thông điệp tôn vinh khoa học, khơi dậy sáng tạo trong toàn xã hội.
Đổi mới tư duy trong quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh; khơi thông các nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... là những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ngành KH&CN triển khai trong năm 2020.
Khối thi đua cơ quan Bộ đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan có liên quan hoàn thiện các văn bản đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định; đang hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ 02 Nghị định, 01 Nghị quyết, 03 Quyết định và 01 Chỉ thị...Như vậy, nếu tính cả các văn bản đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp ban hành, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ về xây dựng văn bản của Khối thi đua đạt 100%.
Sáng ngày 24/12/2019, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đến đào tạo cán bộ chính trị trong quân đội hiện nay”.
Ngày 19/12/2019, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị ban điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình).
Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Hoàng Văn Phong - Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.
Trang: Tiếp Cuối