Thứ năm, 08/10/2015 15:13 GMT+7

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Tin học – Bộ Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ: Phòng 503, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 04.39439060 Fax: 04.39436706

2. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp năng lực xử lý, tính sẵn sàng, mua sắm bản quyền phần mềm hệ thống cho Hạ tầng CNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 262/QĐ-TTTH ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm Tin học về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Đầu tư nâng cấp năng lực xử lý, tính sẵn sàng, mua sắm bản quyền phần mềm hệ thống cho Hạ tầng CNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học – Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng mức đầu tư: 16.829.560.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư nâng cấp năng lực xử lý, tính sẵn sàng, mua sắm bản quyền phần mềm hệ thống cho Hạ tầng CNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ

81.175.360 đồng

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10/2015

Trọn gói

15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu

81.175.360 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

TRUNG TÂM TIN HỌC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Hà Quốc Trung

Tệp đính kèm:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (.pdf)

 

Lượt xem: 992

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)