Đăng ký học lớp kỹ sư hạng III

Ngày cập nhật: 14/09/2020

Hỏi :(Lê Kim Đồng - kimdongstc@gmai.com)

Hiện tại minh va 2 đồng nghiệp tai nơi minh đang công tác tại Sóc Trăng cần học lớp kỹ sư hạng III. Khi nào trường có khóa đào tạo lớp kỹ sư hạng III thì cho 3 anh em minh đăng ký học . xin chân thành cảm ơn ! Kim Đồng ( kimdongstc@gmail.com)

Trả lời :

Kính gửi độc giả Lê Kim Đồng,

Ngày 20/02/2020, lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 62/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020, có thể xem tại:

http://visti.gov.vn/thong-bao-dang-ky-tham-du-cac-lop-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khcn-nam-2020/

Độc giả Kim Đồng có nhu cầu đăng ký tham dự  lớp học kỹ sư hạng III có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn, để có hướng dẫn chi tiết và gửi công văn đăng ký tham dự về Học viện. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh/Chị, Học viện sẽ thông tin đến Anh/Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn.

Trân trọng.

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo