Thứ sáu, 20/11/2020 15:56 GMT+7

Thông báo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN: Chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030, Mã số: KX.01.38/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030

Mã số: KX.01.38/16-20

Thuộc:

- Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” mã số KX.01/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung của đề tài là:

- Làm rõ cơ sở lý luận về chính sách và thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT ở các trung tâm văn hóa đô thị.

- Đánh giá thực trạng chính sách và thích ứng TDTT đối với người khuyết tật ở các trung tâm văn hóa đô thị.

- Dự báo và đề xuất chính sách, giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT ở các trung tâm văn hóa đô thị cho tới năm 2030.

Theo đó, các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Cơ sở khoa học nghiên cứu về thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT.

- Cơ sở khoa học về chính sách thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT.

- Kinh nghiệm chính sách TDTT đối với người khuyết tật của một số quốc gia trên thế giới và bài học áp dụng cho Việt Nam.

- Đánh giá khả năng, nhu cầu, thực trạng và những điều kiện bảo đảm tham gia hoạt động TDTT của người khuyết tật ở các trung tâm văn hóa đô thị.

- Thực trạng chính sách thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT từ năm 2011 (từ khi Luật người khuyết tật có hiệu lực) đến nay.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến thích ứng TDTT của  người khuyết tật ở các trung tâm văn hóa đô thị. 

- Dự báo triển vọng phát triển TDTT thích ứng cho người khuyết tật ở các trung tâm đô thị cho tới năm 2030.

- Đề xuất chính sách, giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Đặng Văn Dũng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.730 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.730 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 6/2018

Kết thúc: 6/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Thời gian gia hạn đến 9/2020.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đặng Văn Dũng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2

Đinh Thị Mai Anh

Tiến sĩ

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

3

Nguyễn Đại Dương

Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

4

Nguyễn Văn Phúc

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

5

Nguyễn Hồng Dương

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện Khoa học TDTT

6

Nguyễn Ngọc Toản

Tiến sĩ

Cục Bảo trợ Xã hội

7

Đặng Hà Việt

Tiến sĩ

Trường Đại học TDTT TP. HCM

8

Võ Văn Vũ

Tiến sĩ

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

9

Đỗ Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

10

BS. Trần Văn Lý

Bác sĩ

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giánhiệm vụ KH&CN (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giánhiệm vụ KH&CN (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 292

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)