Thứ ba, 18/02/2020 17:19 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu, tính toán các dặc trưng nơtron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, tính toán các dặc trưng nơtron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt

2. Mã số: ĐTĐL.CN-50/15

3. Kinh phí: Tổng kính phí thực hiện đề tài : 4.050.000.000 đồng (Bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng)

-  Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 4.050.000.000 đồng (Bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng)

- Kinh phí từ nguồn khác: Không.

4. Thời gian thực hiện:  42 tháng, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016.

5. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu hạt nhân

6. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền

7. Các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ: ThS. Lương Bá Viên; CN. Lê Vĩnh Vinh; ThS. Huỳnh Tôn Nghiêm; ThS. Nguyễn Kiên Cường; CN. Nguyễn Minh Tuấn; ThS. Phạm Quang Huy; ThS. Trần Quốc Dưỡng; ThS. Võ Đoàn Hải Đăng; CN. Nguyễn Mạnh Hùng.

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ: Tháng 4 năm 2020.

9. Địa điểm nghiệm thu: Tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

10.1. Hoàn thành tốt các sản phẩm dạng II

Hoàn thành Bộ tài liệu kết quả tính toán các đặc trưng nơtron, thủy nhiệt và phân tích an toàn cho lò phản ứng nghiên cứu mới do Liên bang Nga đề xuất sử dụng nhiên liệu VVR và phản xạ berylli

Hoàn thành Bôjtaif liệu kết quả tính toán các đặc trưng nơtron, thủy nhiệt của lò phản ứng nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất sử dụng nhiên liệu MTR với các vành khăn phản xạ là berylli và nước nặng

Hoàn thành báo cáo đề xuất về cấu hình thiết kế phù hợp với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới của Trung tâm KH&CN hạt nhân của Việt Nam

10.2. Hoàn thành tốt các sản phẩm dạng III

-  04 Bài báo đăng trên tạp chí có chỉ số IF

+ Nhi-Dien Nguyen, Kien-Cuong Nguyen, Ton-Nghiem Huynh, Doan-Hai-Dang Vo, Hoai-Nam Tran. “Conceptual design of a 10 MW multi-purpose research reactor using VVR-KN fuel” (đã gửi nhưng chưa được chấp nhận đăng)

+ Nguyen Canh Hai, Nguyen Nhi Dien, Vuong Huu Tan, Tran Tuan Anh, Pham Ngoc Son, Ho Huu Thang (2019). “Determination of Elemental Concentrations in Biological and Geological Samples using PGNAA Facility at the Dalat Research Reactor”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 319 (2019), Issue 3, pp. 1165–1171, ISSN: 0236-5731; (ISI, IF: 1,181/Q2).

+ Ho Van Doanh, Ho Manh Dung, Tran Quang Thien, Nguyen Thi Sy, Nguyen Nhi Dien (2016). “Combination and optimization of the cyclic NAA modes at the Dalat research reactor for determination of selenium in biological materials using 77mSe”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 309 (2016), Issue 1, pp. 185–188, ISSN: 0236-5731; (ISI, IF: 1,181/Q2).

- 05 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân

+ Pham Quang Huy, Nguyen Nhi Dien, Nguyen Kien Cuong, Tran Quoc Duong, Vo Doan Hai Dang, Trang The Dat (2019), “Design of an irradiation rig using screen method for silicon transmutation doping at the Dalat research reactor”, Journal of Nuclear Science and Technology, VAEA, ISSN 1810-5408, Vol. 9, No. 1 (2019), pp. 1-8.

+ Tran Quoc Duong, Nguyen Nhi Dien, Huynh Ton Nghiem, Nguyen Kien Cuong and Nguyen Minh Tuan (2018), “Calculation of critical core configurations of a research reactor using MTR, IRT-4M, VVR-KN fuel assemblies”, Journal of Nuclear Science and Technology, VAEA, ISSN 1810-5408, Vol. 8, No. 2 (2018), pp. 10-18

+ Ho Nguyen Thanh Vinh, Le Vinh Vinh, Nguyen Nhi Dien, Nguyen Kien Cuong, Huynh Ton Nghiem, Tran Quoc Duong and Nguyen Tien Vu (2018). “Thermal-hydraulics analysis for VVR-KN fuel lead test using PLTEMP code”, Journal of Nuclear Science and Technology, VAEA, ISSN 1810-5408, Vol. 8, No. 1 (2018), pp. 10-16.

+ Bui Phuong Nam, Huynh Ton Nghiem, Nguyen Nhi Dien and Le Vinh Vinh (2017). “Calculation of neutronic characteristics in different reflector materials with a 15-MWt reactor core using VVRKN fuel type”, Journal of Nuclear Science and Technology, VAEA, ISSN 1810-5408, Vol. 7, No. 4 (2017), pp. 9-15.

+ Phan Van Chuan, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Xuan Hai, Nguyen Ngoc Anh, Tuong Thi Thu Huong, Nguyen Nhi Dien, Pham Dinh Khang (2016), “The efficient neutron-gamma pulse shape discrimination with small active volume scintillation detector”, Journal of Nuclear Science and Technology, VAEA, ISSN 1810-5408, Vol. 6, No. 3, pp. 60-66.

- 06 Bài báo được trình bày tại hội nghị

+ Nguyen Nhi Dien, Tran Chi Thanh and Luong Ba Vien, “Status of Dalat Research Reactor Utilization and a new Research Reactor Project”, International Conference on Research Reactors: Addressing Challenges and Opportunities to Ensure Effectiveness and Sustainability, Buenos Aires, Argentina, 25–29 November 2019.

+ Nguyen Nhi Dien, Luong Ba Vien, Le Vinh Vinh, Nguyen Minh Tuan và Nguyen Kien Cuong, Typical applications of multi-purpose research reactor and proposals for the new research reactor project in Vietnam, Hội nghị KH&CN hạt nhân lần thứ 12, Nha Trang, 02-04/8/2017.

+ Bùi Phương Nam, Huỳnh Tôn Nghiêm, Lê Vĩnh Vinh, Khảo sát đặc trưng neutron một số vật liệu phản xạ với vùng hoạt công suất nhiệt 15 MW nạp nhiên liệu VVR-KN, Hội nghị KH&CN hạt nhân lần thứ 12, Nha Trang, 02-04/8/2017.

+ Hồ Nguyễn Thành Vinh, Lê Vĩnh Vinh, Trần Quốc Dưỡng, Nguyễn Tiến Vũ, Tính toán thủy nhiệt cho thử nghiệm nhiên liệu VVR-KN sử dụng chương trình PLTEMP, Hội nghị KH&CN hạt nhân lần thứ 12, Nha Trang, 02-04/8/2017.

+ Trần Quốc Dưỡng, Nguyễn Nhị Điền, Huỳnh Tôn Nghiêm, Nguyễn Minh Tuân, Tính toán các cấu hình tới hạn sử dụng nhiên liệu MTR, IRT-4M, VVR-KN và cành phản xạ beryllium, Hội nghị KH&CN hạt nhân lần thứ 12, Nha Trang, 02- 04/8/2017.

+ Nguyen Kien Cuong, Nguyen Nhi Dien, Huynh Ton Nghiem, Vo Doan Hai Dang, Tran Quoc Duong, Bui Phuong Nam, Conceptual Neutronics Design for a High-Flux Multi-purpose Research Reactor, Hội nghị KH&CN hạt nhân lần thứ 13, Quang Ninh, 07-09/8/2019.

10.4. Các sản phẩm khác

          - Đào tạo 03 thạc sĩ

           - Đào tạo 01 tiến sỹ

Đánh giá chung: Đề tài đã hoàn thành các sản phẩm cơ bản nêu trong thuyết minh. Kết quả tính toán thiết kế lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu dùng làm cơ sở kiểm tra, thẩm định thiết kế lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất.

- 1 bài báo chưa được đăng trên tạp chí có chỉ số IF là do tạp chí Science and Technology of Nuclear Installations mới nhận được ngày 30/01/2020 và  được nhận và gán số 7972827.

 

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 4429

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)