Thứ năm, 07/01/2021 10:16 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Vấn đề đảm bảo an ninh trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”. Mã số KX.01.21/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Vấn đề đảm bảo an ninh trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”. Mã số KX.01.21/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm rõ những vấn đề đặt ra trong hoạt động của các tôn giáo tác động đến an ninh và phát triển bền vững ở Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo nhằm đảm bảo an ninh và phát triển đất nước.

- Đề xuất quản điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo nhằm đảm bảo an ninh và phát triển đất nước.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trung tướng Trần Minh Thư

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.010.000.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.010.000.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 9/2017

Kết thúc: tháng 2/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): tháng 11/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Minh Thư

Chủ nhiệm đề tài; PGS.TS

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

2

Đỗ Văn Hoan

Thư ký khoa học; TS

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

3

Nông Văn Lưu

Thành viên chính; PGS.TS

Học viện An ninh nhân dân

4

Bùi Thanh Hà

Thành viên chính; TS

Ban Tôn giáo Chính phủ

5

Phạm Huy Thành

Thành viên chính; TS

Học viện An ninh nhân dân

6

Võ Hồng Công

Thành viên chính; PGS.TS

Đại học An ninh nhân dân

7

Nguyễn Hữu Cầu

Thành viên chính; PGS.TS

Công an Tỉnh Nghệ An

8

Lê Nhật Thành

Thành viên chính; ThS

Cục An ninh nội địa

9

Nguyễn Thị Na

Thành viên, ThS

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

10

Phạm Thị Thanh Loan

Thành viên, ThS

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

11

Lê Văn Đồng

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ, ThS

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

12

Ngô Văn Bính

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ, ThS

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX.01.21/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX.01.21/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 984

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)