Thứ tư, 14/10/2020 14:59 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài, mã số:

Tên đề tài: “Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”

Mã số đề tài: KX.01.15/16-20

Thuộc Ch­ương trình: Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”                

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu lý luận, thực tiễn về văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trên cơ sở đó dự báo xu hướng, nêu kiến nghị, đề xuất giải pháp định hướng văn hóa tiêu dùng nhằm thúc đẩy niềm tin, kích cầu sử dụng hàng Việt Nam, hướng tới kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định một số vấn đề lý luận về văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; dự báo xu hướng văn hóa tiêu dùng Việt Nam trong thời gian tới.

- Đề xuất kiến nghị và giải pháp định hướng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Xã hội học

5. Tổng kinh phí thực hiện:2,560 triệu đồng.

  • Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:2,560 triệu đồng.
  • Kinh phí từ nguồn khác: Không

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Đề tài được thực hiện theo Hợp đồng số 15/2017/ĐTCT-KX.01/16-20 ngày 5 tháng 9 năm 2017, thời gian thực hiện là 30 tháng, từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 02 năm 2020.

Đề tài được gia hạn thời gian thực hiện thêm 6 tháng theo Quyết định số 83/QĐ-BKHCN, tổng thời gian thực hiện của đề tài sau gia hạn là 36 tháng.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,

học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thị Minh Ngọc

PGS.TS.

Nghiên cứu viên chính

Viện Xã hội học

2

Đặng Nguyên Anh

GS. TS.

Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Hàn lâm KHXHViệt Nam

3

Lê Bá Trình

Tiến sĩ

Bộ môn Tôn giáo học

4

Nguyễn Anh Sơn

Tiến sĩ

Bộ Công Thương

5

Vũ Mạnh Lợi

PGS.TS.

Nghiên cứu viên chính

Viện Xã hội học

6

Nguyễn Đức Vinh

PGS.TS.

Nghiên cứu viên chính

Viện Xã hội học

7

Lã Thị Thu Thủy

PGS.TS.

Nghiên cứu viên chính

Viện Tâm lý học

8

Nguyễn Thị Phương Châm

PGS.TS.

Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Nghiên cứu Văn hóa

9

Hoàng Vũ Linh Chi

Tiến sĩ

Viện Xã hội học

10

Trần Nguyệt Minh Thu

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên chính

Viện Xã hội học

 

II. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ (.pdf)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 497

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)