Kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Ngày cập nhật: 05/12/2020

Hỏi :(Nguyễn Hằng - Diemhang.6593@gmail.com)

Kính gửi Bộ KHCN. Doanh nghiệp có nhập khẩu lô hàng thép thuộc diện kiểm tra chất lượng sau thông quan theo quyết định 3810. Theo quyết định, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Doanh nghiệp muốn hỏi chúng tôi có trụ sở tại Hà Tĩnh, hàng hóa nhập khẩu về sử dụng tại Hà Tĩnh và được nhập khẩu qua Cửa khẩu Cảng Hải Phòng. Vậy Doanh nghiệp chúng tôi có thể lựa chọn nơi đăng ký tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Hà Tĩnh hoặc Hải Phòng hay không? Hay bắt buộc phải đăng ký ở đâu ? Và theo quy định nào ? Mong sớm nhận được trả lời của Quý Bộ.

Trả lời :

Kính gửi: Độc giả Nguyễn Hằng

1. Theo quy định tại Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN, các sản phẩm thép nhập khẩu (thép cốt bê tông, thép không gỉ và thép các loại) áp dụng biện pháp quản lý là kiểm tra sau thông quan và cơ quan kiểm tra là cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuvên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN đã quy định rõ căn cứ để kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm thép cốt bê tông là dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận; căn cứ để kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm thép không gỉ và thép các loại là dựa trên kết quả tự đánh giá và cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp.

2. Khoản 2a, 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP) đã quy định trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu áp dụng biện pháp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân và kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật (đây là biện pháp quản lý áp dụng đối với các sản phẩm thép quy định tại Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN nêu trên).

Theo quy định tại khoản 2a, 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, người nhập khẩu thực hiện việc đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra, không quy định việc bắt buộc phải đăng ký tại cơ quan kiểm tra nơi người nhập khẩu mở tờ khai hải quan hay tại cơ quan kiểm tra nơi người nhập khẩu có trụ sở sản xuất, kinh doanh. Do đó, việc doanh nghiệp đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với lô hàng thép tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hải Phòng hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Tĩnh là quyền của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật có liên quan khi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Trân trọng./.