Tiêu chuẩn để do lường chất lượng của các sản phẩm gốm sứ

Ngày cập nhật: 14/09/2020

Hỏi :(Trần Khánh Ly - seoerxuanhuong137@gmail.com)

Tôi đang có ý định kinh doanh sản phẩm gốm sứ. Nhưng có thắc mắc là làm sao để đo lường được chất lượng của sản phẩm này. Với nếu tôi kinh doanh mặt hàng này thì có cần sở hữu chứng nhận gì không? Một số sản phẩm chính tôi định kinh doanh gốm có: bình hút tài lộc , tranh gốm sứ Bát Tràng , đồ thờ cúng

Trả lời :

Kính gửi: Độc giả Trần Khánh Ly

1. Để đánh giá được chất lượng sản phẩm, hàng hóa, doang nghiệp cần thực hiện các nội dung sau:

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (hoạt động bắt buộc).

- Thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm/chứng nhận/giám định) tại tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp để đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đã công bố áp dụng tương ứng.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện theo các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật này.

- Thực hiện công bố hợp chuẩn (hoạt động tự nguyện) hoặc công bố hợp quy nếu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (hoạt động bắt buộc) theo quy định Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm như bình hút tài lộc, tranh gốm sứ Bát Tràng, đồ thờ cúng, doanh nghiệp cần thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký sản xuất, kinh doanh, sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa và các quy định khác có liên quan.

- Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và bảo đảm sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng (thông qua hoạt động đánh giá sự phù hợp) theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công bố hợp chuẩn (nếu cần thiết) theo quy định hiện hành.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn Luật.

3. Để được hướng dẫn chi tiết, Quý Độc giả có thể liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Điện thoại: 024.37911636, E-mail: vuhchq@tcvn.gov.vn).

Trân trọng.