Thứ hai, 23/03/2020 14:59 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay” (Mã số: KX.01.07/16-20)

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay” (Mã số: KX.01.07/16-20)

Thuộc:  Chương trình  (tên, mã số chương trình): Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Mã số: KX.01/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Thành Khối

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Chính trị khu vực II

4. Tổng kinh phí thực hiện:                       2.800          triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:       2.800           triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                              0                 triệu đồng.

5. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 12/2016

Kết thúc: Tháng 1/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

6. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Võ Thành Khối

Tiến sĩ

Học viện Chính trị khu vực II

2

Phan Công Khanh

Tiến sĩ

Học viện Chính trị khu vực II

3

Phạm Minh Tuấn

PGS, TS

Học viện Chính trị khu vực II

4

Lê Quý Đức

PGS, TS

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

5

Lê Thanh Sang

PGS, TS

Viện Khoa học Xã hội

vùng Nam Bộ

6

Nguyễn Xuân Hồng

PGS, TS

Đại Học Văn hóa Thành phố

Hồ Chí Minh

7

Nguyễn Văn Hiệu

PGS, TS

Đại học Khoa học – xã hội và nhân văn TP. HCM

8

Nguyễn Đức Lộc

PGS, TS

Đại Học Khoa học Xã Hội và Nhân văn TP. HCM

9

Bùi Xuân Hải

PGS, TS

Đại học Luật

Thành phố Hồ Chí Minh

10

Nguyễn Thị Phương Hoa

Tiến sĩ

Đại học Luật

Thành phố Hồ Chí Minh

 

8. Dự kiến thời gian và địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: 4/2020

- Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 670

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)