Thứ tư, 25/03/2020 23:08 GMT+7

Thông báo giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 25/03/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 233/QĐ-LHHVN ngày 24/3/2020 về việc giải thể Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp.

Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 590/QĐ-LHH ngày 03/5/2007 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-666 cấp đăng ký lần thứ hai ngày 09/9/2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 785

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)