chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter
STT Mô tả tài liệu Toàn văn tài liệu
1 Mẫu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Dự án
2 Mẫu báo cáo tình hình sử dụng kinh phí Dự án thuộc Chương trình Nông thôn và Miên núi
3 Mẫu báo cáo tình hình mua sắm tài sản, trang thiết bị Dự án thuộc Chương trình Nông thôn và Miền núi
4 Mẫu Bảng xác nhận kinh phí và khối lượng công việc hoàn thành
5 Mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán
6 Hướng dẫn Quản lý Tài chính của Chương trình Nông thôn miền núi
7 Hội Nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình " Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010 " và định hướng Chương trình giai đoạn 2011 - 2015
8 Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai các dự án cho đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ và cán bộ các cấp ở địa phương