chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình trồng thâm canh 2 giống bưởi đặc sản Đoan Hùng tại huyện Đoan Hùng

Mục tiêu:

-         Phát triển vùng sản xuất bưởi tập trung thành vùng sản xuất hàng hóa góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất đồi và vườn tạp.

-         Bảo tồn nguồn gen giống bưởi Đoan Hùng

Nội dung:

-         Xây dựng mô hình trồng thâm canh 2 giống bưởi đặc sản Đoan Hùng, quy mô 300 ha

-         Xây dựng hệ thống tưới cho 20 ha

-         Sản xuất giống đảm bảo chất lượng

-         Đào tạo cho 15 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn cho 900 lượt nông dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc.

Kết quả đạt được:

-         Dự án đã tập huấn cho 1152 nông dân và 15 kỹ thuật viên cơ sở về kỹ thuật trồng và chăm sóc.

-         Xây dựng hệ thống tưới cho 51 ha

-         Trồng mới 100,5% kế hoạch

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Mô hình có hiệu quả kinh tế cao, tạo cơ sở  để hình thành vùng sản xuất hàng hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

-         Mô hình đã được áp dụng để phát triển rộng rãi trên địa bàn huyện

Trang trước

Bookmark and Share