chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ phục vụ phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho tuyến xã của tỉnh Lạng Sơn

Mục tiêu:

-         Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ tại 30 xã thuộc 10 huyện trong tỉnh Lạng Sơn.

-         Mỗi mô hình là một Thư viện điện tử sẵn sàng cung cấp thông tin tại chỗ cho người dân các thông tin Khoa học công nghệ.

-         Nâng cao, đáp ứng kịp thời tại chỗ các thông tin về khoa học công nghệ mới

Nội dung:

-         Hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình tại 30 xã

-         Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình cung cấp Thông tin khoa học và công nghệ cấp xã.

-         Điều tra, khảo sát nhu cầu tin khoa học và công nghệ, thông tin chuyển giao công nghệ.

-         Đào tạo cho mỗi xã 5 học viên là các cán bộ xã lắm vững các kiến thức tin học văn phòng.

Kết quả đạt được:

-         Tạo lập được “ Ngân hàng dữ liệu” phục vụ nông thôn miền núi tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ Kho học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

-         Đào tạo được một đội ngũ cán bộ có khả năng khai thác phục vụ thông tin, hướng dẫn mở rộng các kỹ năng tin học cơ sở  cho 150 cán bộ xã/30 xã

-         Kho dữ liệu toàn văn gồm trên 40.000  thông tin/ điểm, trên 200 phim Khoa học công nghệ.

-         Tổ chức khai thác và phục vụ thông tin có hiệu quả thiết thực, đáp ứng hàng loạt yêu cầu tin của 30 xã và đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Đây chính là cầu nối, góp phần thúc đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ vào sản xuất.

-         Mô hình cung cấp thông tin Khoa học công nghệ thực sự trở thành nguồn khai thác thông tin quý giá cho người dân.

Trang trước

Bookmark and Share