chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình trung tâm thông tin khoa học và công nghệ cụm xã phục vụ phổ biến tri thức khoa học và chuyển giao công nghệ tại tỉnh Bạc Liêu

Mục tiêu:

-         Xây dựng tại mỗi xã thụ hưởng một Điểm truy cập Thông tin Khoa học và Công nghệ hiện đại, trang bị đồng bộ.

+   Các thiết bị công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến

+   Thư viện điện tử và các  CSDL có nội dung thông tin phong phú
+   Khả năng truy cập và khai thác trực tuyến Chợ Công nghệ và Thiết bị

-         Xây dựng và phát triển trang điện tử giới thiệu và quảng bá các thành tự phát triển kinh tế - xã hội, hàng hóa, sản phẩm.

-         Phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN tại chỗ đủ năng lực tiếp nhận, triển khai và phát huy lâu dài hiệu quả của mô hình.

Nội dung:

-         Điều tra nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ, thông tin chuyển giao công nghệ và tiến  bộ kỹ thuật tại 20 xã

-         Xác lập nguồn tin, quy trình xử lý tin, truy cập và xây dựng cơ chế thông tin giữa các thành phần thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia.

-         Chuyển giao công nghệ

-         Xây dựng quy chế vận hành, tổ chức, quản lý mô hình

-         Hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình tại 20 xã

-         Hỗ trợ đào tạo, tập huấn phổ biến thông tin KH&CN

Kết quả đạt được:

-         Đào tạo 40 cán bộ xã về khả năng quản lý, vận hành, khai thác thư viện điện tử khoa học và công nghệ

-         Mở 20 lớp tập huấn phổ biến, khai thác thư viện điện tử cho 1.000 lượt đại biểu tham dự

-         Chuyển giao công nghệ “ Xây dựng mô hình trung tâm thông tin KH&CN cụm xã phục vụ phổ biến tri thức khoa học và chuyển giao công nghệ”:

+      Thư viện điện tử công nghệ nông thôn: với 55.00/74.613 phần mềm tra cứu tài liệu toàn văn.

+      Thư viện điện tử phim khoa học và công nghệ: 400/598 phần mềm tra cứu phim

+      Cơ sở dữ liệu chuyên gia/ tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ: 4.000 phần mềm tra cứu.

-         Xây dựng 10 Websites cho 10 xã

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Dự án góp phần thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa bàn nông thôn.

-         Pháp huy vai trò, tác dụng của thông tin KH&CN trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần.

 

 

Trang trước

Bookmark and Share