chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm phát triển mô hình trang trại chăn nuôi bò thịt dưới tán rừng tại xã CừM’lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Mục tiêu:

-         Xây dựng 6 mô hình trang trại chăn nuôi bò thịt có áp dụng các tiến bộ kỹ thuật ở xã Cừ M’lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

-         Tổ chức đào tạo 10 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn cho 80 lượt người cán bộ quản lý cơ sở và nông dân tham gia dự án.

Nội dung:

-          Tiến hành xây dựng 6 trang trại chăn nuôi bò thịt tại xã Cừ M’lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để tận dụng thảm thực vật và diện tích rừng sẵn có nhằm phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập cho người nông dân.

-         Quy mô: Mỗi mô hình trang trại nuôi 20 con bò cái lai sản Laisind và 1 con bò đực giống Brahman. Bò nền được tuyển chọn từ các đàn hiện có đang nuôi ở vùng dự án, cho phối giống trực tiếp để  tạo ra đàn con lai có năng suất và chất lượng thịt cao.

Kết quả đạt được:

-         Dự án đã đạt được các mục tiêu như đã đề ra

-         Đào tạo được 12 kỹ thuật viên cơ sở: Nhằm nâng cao kiến thức chăn nuôi, thú y và quản lý dự án cho các cán bộ quản lý và cán bộ thú y cấp xã hiện có.

-         Tập huấn cho 80 lượt hộ nông dân đang chăn nuôi bò và có nguyện vọng đầu tư chăn nuôi và 20 nông dân nòng cốt của địa phương được lựa chọn, tham quan học tập về mô hình trang trại chăn nuôi bò với giống bò cao sản và bò lai hướng thịt cho năng suất và chất lượng cao.

-         6 mô hình chăn nuôi bò cho kết quả như sau:

+ Bò mẹ sinh sản: 196 con

+ Bê lai: 166 con

+ Đực giống Brahman: 6 con

+ Số bò mẹ đang mang thai: 133 con

-         Tất cả các mô hình đều áp dụng các khâu kỹ thuật: cải tạo giống, trồng cỏ chăn nuôi, chế biến thức ăn cho đàn bò bằng nguồn phụ phẩm nông nghiệp…, diện tích trồng cỏ tăng nhanh, tổng diện tích là 6,2ha

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Mô hình trang trại bò thịt dưới tán rừng từ khi có áp dụng tiến bộ kỹ thuật đã đem lại hiệu quả cao hơn chăn nuôi bình thường khoảng 30 – 40%, lợi nhuận thu về từ 1 con bò sinh sản/ năm từ 2,5 – 3 triệu đồng

-         Dự án tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của vùng theo hướng mở rộng chăn nuôi đại gia súc, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương.

-         Kết quả dự án đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong vùng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên của Chính phủ giai đoạn 2002 – 2010.

 

 

Trang trước

Bookmark and Share