chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại huyện Mê Linh

Mục tiêu:
-         Xây dựng mô hình 1.600m2 sản xuất giống: Hoa Hồng, Đồng tiền, Loa kèn, Lily.
-         Xây dựng mô hình 27.000m2 sản xuất Hoa thương phẩm chất lượng cao, trong đó có 6000m2 nhà lưới cho Hoa Đồng tiền và hoa Lily; 18000 m2 Hoa ngoài trời cho các giống hoa Hồng, Hoa Loa kèn.
-         Xây dựng kho lạnh, nhà đất bảo quản củ giống: 80m3
-         Đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật; 40 kỹ thuật viên chuyên sản xuất giống Hoa và Hoa thương phẩm chất lượng cao; tập huấn cho 350 lượt nông dân địa phương.

Nội dung:
-         Xây dựng  mô hình sản xuất cây giống Hoa Hồng: 0,15 ha
-         Sản xuất củ giống Loa kèn: 500m2
-         Xây dựng mô hình sản xuất Hoa thương phẩm: 1,7 ha
-         Mô hình sản xuất Hoa Lily: 0,13 ha; hoa Lily 0,07 ha
-         Xây lắp nhà lưới bán kiên cố diện tích 1.000 m2
-         Xây lắp nhà lưới đơn giản sản xuất Hoa 6.000m2
-         Xây lắp nhà bảo quản lạnh: 50 m3  và 150 m2 nhà mát để sơ chế.

Kết quả đạt được:
-         Dự  án đã hoàn thành 7 quy trình công nghệ nhân giống và sản xuất Hoa.
-         Tổ chức đào tạo được 20 cán bộ kỹ thuật; 80 cán bộ khuyến nông, kỹ thuật viên; tổ chức tập huấn được 360 lượt nông dân.
-         Hoàn thành đầy đủ xây dựng các mô hình như muc tiêu dự án đề ra.
-         Sản phẩm cây giống Hoa Hồng sản xuất được hơn 99.000 cây, vượt 98% so với kế hoạch 50.000 cây.

 Hiệu quả kinh tế xã hội:
Dự án mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường. Các hộ nông dân đã nắm bắt được nội dung các quy trình công nghệ, thao tác kỹ thuật cần thực hiện để tổ chức áp dụng vào sản xuất.

 

Trang trước

Bookmark and Share