chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

       

        1. Là cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình;

 

        2. Soạn thảo trình Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình, chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết cho các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình;

 

        3. Tổ chức các cuộc họp hội đồng đánh giá hồ sơ thuyết minh dự án, hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình do Trung ương quản lý;

 

        4. Lưu giữ hồ sơ, tài liệu của Chương trình theo quy định về bảo mật;

 

        5. Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm cho hoạt động chung của Chương trình, tổng hợp dự toán kinh phí của Chương trình, tổng hợp quyết toán kinh phí năm của Chương trình trình Ban Chỉ đạo Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung gửi Bộ Tài chính; đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ việc điều chỉnh nội dung, kinh phí của các dự án thuộc Chương trình do Trung ương quản lý khi cần thiết;

 

          6. Chuẩn bị hợp đồng thực hiện dự án và cùng với Sở Khoa học và Công nghệ ký kết hợp đồng thực hiện dự án đối với các dự  án do Trung ương quản lý;

           7. Cấp phát kinh phí thực hiện dự án theo hợp đồng cho các dự án do Trung ương quản lý;

 

           8. Xây dựng báo cáo định kỳ sáu tháng về tình hình thực hiện các dự án và Chương trình theo quy định và báo cáo tổng hợp hàng năm gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 3  và 30 tháng 9 hàng năm;

 

           9. Tổ chức kiểm tra và tham gia kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết về tình hình thực hiện các dự án.

 

           10. Định kỳ hàng năm giúp Ban Chỉ đạo Chương trình tổng hợp khối lượng công việc đã thực hiện năm để trình Bộ Khoa học và Công nghệ;

 

           11. Xây dựng báo cáo sơ kết 4 năm, báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết và tổng kết hoạt động của Chương trình;

 

           12. Giúp Bộ Khoa học và Công nghệ làm thủ tục thanh lý hợp đồng đối với các dự án do Trung ương quản lý;

 

           13. Đề xuất với Ban Chỉ đạo Chương trình để kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất các biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về tổ chức, quản lý dự án do Trung ương quản lý;

 

           14. Định kỳ hàng năm, thống kê kết quả hoạt động của Chương trình, bàn giao các kết quảtài liệu về dự án của Chương trình cho Bộ Khoa học và Công nghệ.