chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

      

       1. Cụ thể hoá mục tiêu và nội dung của Chương trình đã được xác định trong Quyết định số 122/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ cho việc lựa chọn và bố trí các dự án thuộc Chương trình vào thực hiện trong kế hoạch hàng năm;

 

       2. Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chương trình, tổ chức các hoạt động chung của Chương trình;

 

       3. Tổ chức phối hợp lồng ghép các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi Chương trình với các chương trình và dự án khác có liên quan;

 

       4. Giúp Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xác định danh mục các dự án, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án và cơ quan chuyển giao công nghệ đối với các dự án do Trung ương quản lý;

 

        5. Chỉ đạo cơ quan chủ trì và cơ quan chuyển giao công nghệ của dự án tổ chức triển khai các dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và kinh phí đã được phê duyệt;

 

        6. Giúp Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện, đánh giá, nghiệm thu, tổng kết các dự án. Đề xuất xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình và các dự án;

 

        7. Đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất các biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về tổ chức và quản lý dự án thuộc Chương trình do Trung ương quản lý.