chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Chọn loại văn bản
Tìm kiếm:
Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
10/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình - Phụ Lục III 30-07-2010
10/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình - Phụ Lục II 30-07-2010
10/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình - Phụ Lục I 30-07-2010
85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu 15-10-2009
142/2009/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính 14-07-2009
34/2009/TTLT/BTC-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/5/2005 hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình Nông thôn và Miền núi 24-02-2009
108/2008/TT-BTC Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm 18-11-2008
51/2008/TT-BTC Hướng dẫn và quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 16-06-2008
127/2007/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài Chính 31-10-2007
120/2007/TT- BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước 15-10-2007